Sâu-đi-ô: 4 giai đoạn cuộc đời

Chia sẻ của mình hôm nay dựa trên bài viết “The four stage of life” của Mark Manson về 4 giai đoạn của cuộc đời: bắt chước – khám phá bản thân – cam kết – để lại thành tựu. Mọi người có thể Google thêm về bài viết này. Love you xxx