Social Chemistry: Decoding the patterns of human connection của Marissa King

Vô tình mình bắt gặp quyển này, Social Chemistry - Decoding the Patterns of Human Connection, mình đã chọn về mà không trông đợi nhiều lắm, chủ yếu mình muốn bổ sung thêm kiến thức để soạn thảo ra khoá về Community Management chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Không ngờ những điều không trông đợi nhất, lại mang đến cho mình nhiều bất ngờ thú vị nhất.