Sống với COVID-19: Không phải cần chuyển đổi số (Digital Transformation) mà cần chuyển đổi con người (Human Transformation)

Trong khi mọi người đang nói với nhau về những vấn đề to tát liên quan đến chuyển đổi số (Digital Transformation) giữa đại dịch hoành hành lần này, mình chỉ thấy Digital Transformation chưa quan trọng bằng chuyển đổi con người (Human Transformation).