Sống với COVID-19: Không phải cần chuyển đổi số (Digital Transformation) mà cần chuyển đổi con người (Human Transformation)

Trong khi mọi người đang nói với nhau về những vấn đề to tát liên quan đến chuyển đổi số (Digital Transformation) giữa đại dịch hoành hành lần này, mình chỉ thấy Digital Transformation chưa quan trọng bằng chuyển đổi con người (Human Transformation).

Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tâm trí

Từ lâu mình đã luôn tin vào câu "nhà cửa phản ánh tư duy", cứ nhìn một vòng nơi ở của bất kỳ người nào, kể cả bản thân, mình có thể liên tưởng được ngay suy nghĩ, cảm xúc, hay nội tâm của người đó như thế nào. Mình yêu thích việc dọn dẹp nhà cửa mỗi khi tâm trí đang bừa bộn, bởi vì những lúc như vậy, cũng là lúc mình đang sắp xếp lại những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.